სალომე გაფრინდაშვილი

რა ასაკობრივი ზღვარი გამოკითხეთ?
გამოკითხულთა დაახლოებით 70%- 15-25 წლამდე, 10% – 10-15 წლამდე, 20%- 25-65 წლამდე
რამდენი იყო აქედან გოგო და რამდენი ბიჭი?

56 გოგო , 48 ბიჭი
გამოკითხული ადამიანების რამდენი პროცენტია ინფორმირებული კიბერდანაშაულის შესახებ.
კარგად ინფორმირებულია გამოკითხულთა დაახლოებით 50%, , ნაწილობრივ ინფორმირებულია -35%
გამოკითხული ადამიანების რამდენი პროცენტი არ არის ინფორმირებული კიბერდანაშაულის შესახებ.
გამოკითხულთა 15% საერთოდ არ ფლობს ინფორმაციას კიბერდანაშაულის შესახებ
კვლევის ანალიზი: აღწერეთ რა შედეგი აჩვენა კვლევამ და როგორ შეაჯამებდით აღნიშნულ მონაცემებს
მონაცემთა დაკვირვების საფუძველზე, შეგვიძლია მოვიჩნიოთ რომ კვლევა ნაწილობრივ პოზიტიურია. გამოკითხული 100 ადამიანიდან დაახლოებით 50 მათგანი კარგად ფლობს ინფორმაციას, როგორც კიბერდანაშაულის , ასევე მისგან არსებული სხვადასხვა თავდაცვის მეთოდების შესახებ. თუმცა გასათვალისწინებელია ის რომ დარჩენილილი 50%-იდან 15 % საერთოდ არ არის ინფორმირებული თუ რა  და  როგორი სახის კიბერდანაშაულები არსებობს. თუ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც ამგვარ შედეგს მივიღებთ (რაც სავარაუდოდ ასე იქნება), ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობის 15 % სრულიად დაუცველია კიბერდამნაშავეებისგან და შესაძლოა ისინი გახდნენ როგორც ფიშინგის , ასევე ქარდინგის შემთხვევითი მსხვერპლნი. ფაქტია, რომ საჭიროა მუშაობა და მაქსიმალური ძალისხმევა ,რათა ავამაღლოთ საზოგადოების ცნობიერება და ცოდნამ კიბერდანაშაულის შესახებ მაქსიმალურად ბევრ ადამიანებამდე მიაღწიოს. ამ შემთხევავში საგულისყუროა არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურება, სხვდასხვა სემინარების და ვორქშოფების განხორციელება სკოლაში, საინფორმაციო კამპანიები და ა.შ.