თამაში “სამართალდამცავი”

წესები 

 ზოგადი წესები 

1.  თამაშში მონაწილეობს გუნდები;

1.1. გუნდი ყალიბდება თამაშის მონაწილეებისგან;

1.2. თამაშის ყველა მონაწილე ვალდებულია დარეგისტრირდეს საიტზე და შეუერთდეს მის გუნდს კაბინეტში;

1.3. გუნდის კაბინეტში თითოეული მონაწილე დამოუკიდებლად არჩევს კითხვაზე პასუხს.

 2.  გუნდი შედგება მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 წევრისგან;

 3.  გუნდი ირჩევს სახელწოდებას;

 4.  გუნდი ირჩევს კაპიტანს; კაპიტნის მისი მოვალეობაა:

   ► დარეგისტრირდეს როგორც კაპიტანი და შექმნას გუნდის კაბინეტი; 

   ► დაამატოს გუნდის წევრები კაბინეტში;

   ► დაწეროს კაპიტნის პატაკები;

   ► განახორციელოს გუნდის შეკრებები;

5. გუნდის ყველა წევრი ვალდებულია პასუხები დროულად დააფიქსიროს კაბინეტში;

6. გუნდის დანიშნულებაა შეაგროვოს რაც შეიძლება მეტი ვარსკვლავი და მიაღწიოს მაღალ საპოლიციო წოდებას;

7. ერთი დავალების შესრულებისას სწორი პასუხის დაფიქსირების შემთხვევაში გუნდს შეუძლია, მიიღოს იმდენი ვარსკვლავი, რამდენი გუნდის წევრიც ფიქსირდება გუნდში;

8. დამატებითი ვარსკვლავების მიღება გუნდს შეუძლია ბონუს დავალების შესრულებით.  ბონუს დავალებები წარმოადგენენ ნებაყოფლობით შესასრულებელ, კრეატიულ დავალებებს, რომლებიც გუნდებისგან მოითხოვენ კომპლექსურ აქტივობებს. ბონუს დავალების შესრულებისას გუნდი იღებს დამატებით ვარსკვლავებს. 

9. თითოეული ბონუს დავალების შესრულება გუნდს შეუძლია მხოლოდ ერთხელ, გამონაკლისს წარმოადგენს  ბონუს დავალებები: “კაპიტნის პატაკი”, “სამართალდამცავის ანალიზი”, “მასწავლებლის ანგარიში”.

10. გუნდის წევრები ვალდებულები არიან მონაწილეობა მიიღონ ვებინარში, რომელიც გაიმართება  ყოველი დავალების შემდეგ. აგრეთვე, შუალედურ და შემაჯამებელ ონლაინ კონფერენციებში.

11. ყველა დავალებას შიდა წესები ახლავს, ამიტომ წაიკითხეთ დავალებები ყურადღებით. 

ძირითადი დავალება

ძირითადი დავალება შეიცავს თამაშის ძირითად თემას. ამ თამაშის თემაა: კიბერუსაფრთხოება.  

lძირითადი დავალება მოგდით გუნდის კაბინეტში;

lთითოეული დავალების შესრულებისთვის გაქვთ 3 დღე;

lყველა ახალი დავალება ქვეყნდება 18:00 საათზე;

lყველა დავალება სრულდება დავალების მიღებიდან მესამე დღის 18:00 საათამდე;

lდავალებას პასუხობს გუნდის ყველა წევრი ცალ-ცალკე (ინდივიდუალურად);

lგუნდის ყველა წევრს, თითოეულ დავალებაში, გაქვთ თითო ვარსკვლავის მოპოვების საშუალება;

lმოთამაშის სწორი პასუხი = 1 ვარსკვლავს გუნდის სასარგებლოდ;

lმოთამაშის არასწორი პასუხი = 0; 

lგუნდის ყველა წევრმა უნდა შეარჩიოთ და მონიშნოთ სავარაუდო სწორი პასუხი;

lსასურველია გუნდმა შეავსო არგუმენტის ველი და გასცეპასუხი, თუ რატომ აირჩი აღნიშნული პასუხი.  

რეკომენდაცია:

ყურადღებით წაიკითხეთ არგუმენტის მნიშვნელობა. 

რეკომენდაცია: 

1. თავიდან ნახეთ ეპიზოდი;

2. გაეცანით ეპიზოდის მოცემულობას და კითხვას;

3. იმსჯელეთ გუნდში სწორი პასუხის ვარიანტებზე;

4. დაიხმარეთ წიგნი “კიბერდანაშაული”;  

5. გუნდის ყველა წევრმა ცალცალე მონიშნეთ სავარაუდო სწორი პასუხი;

6. შეავსეთ არგუმენტის ველი;

7. ბოლოს დააჭირეთ ღილაკს “გაგზავნა”.  

რეკომენდაცია: 

გუნდის ყველა წევრი თანაბრად მონაწილეობთ გუნდისთვის ვარსკვლავების მოპოვებაში, ამიტომ მსჯელობის ნაწილს დიდი მნიშვნელობა აქვს:

1. არ იჩქაროთ პასუხის გაცემა;

2. შეიმუშავეთ მოქმედების სტრატეგია, განსაკუთრებით, თუ თქვენს გუნდში 5 ზე ნაკლები წევრია; 

3. გაზარდეთ გუნდი 5 მდე, თუ მეტი ვარსკლავის მოპოვება გსურთ;

4. დაამატეთ მასწავლებელი და სამართალდამცავი;

5. გაითვალისწინეთ, ეს გუნდური თამაშია! 

 ბონუს დავალებ:

 1. ბონუს დავალებების შესრულება უნდა მოახდინოთ თამაშის პერიოდის განმავლობაში, 15 აპრილიდან – 10 მაისამდე.  

2. ბონუს დავალებები კეთდება ერთხელ, გარდა კაპიტნის პატაკის, მასწავლებლის ანგარიშის და სამართალდამცავი ანალიზისა,  რომელთა შევსება შესაძლებლია 7 დღეში ერთხელ. გაითვალისწინეთ, ისინი უნდა დაიწეროს ყოველ მეშვიდე დღეს. 

გაეცანით გრაფიკში ბონუს დავალებების შესრულებისა და ვარსკვლავთა რ აოდენობის თაობაზე ინფორმაციას: 

ბონუს დავალება

შესრულების რაოდენობა

ვარსკვლავის რაოდენობა

ამბავი

1 – ერთხელ

2 ვარსკვლავი

კვლევა

1- ერთხელ

7 ვარსკვლავი

კაპიტნის პატაკი

4 – ოთხჯერ

2 ვარსკვლავი

ინტერვიუ სამართალდამცავთან

1 – ერთხელ

7 ვარსკვლავი

ბლოგ პოსტი

1 – ერთხელ

2 ვარსკვლავი

მასწავლებლის ანგარიში

4 – ოთხჯერ

2 ვარსკვლავი

სამართალდამცავის ანალიზი

4 – ოთხჯერ

2 ვარსკვლავი

ონლაინ ფლეშმობი

1 – ერთხელ

6 ვარსკვლავი

ვებინარი

1 – ერთხელ

7 ვარსკვლავი

კარაოკე სიმღერა

1 – ერთხელ

6 ვარსკვლავი

3. ბონუს დავალებების ანგარიში უნდა შეივსოს ბონუსის ველებში: 

4. ანგარიშის გაგზავნიდან, ბონუსის შესაბამისი ვარსკვლავი შემოწმების შემდეგ, დაგერიცხებათ გუნდის ანგარიშზე:

5. ბონუს დავალების ანგარიშს ავსებს ერთი მოთამაშე (სასურველია კაპიტანი).

6. ბონუს დავალებებს შორის ასევე იმართება კონკურსი.

7. ბონუს დავალებებს შორის, საორგანიზაციო ჯგუფის მიერ, ამ პერიოდში, შეირჩევა  მაქსიმუმ, სამი საუკეთესო შესრულებული დავალება,  რომლებიც  ხმის მიცემისთვის გამოქვეყნდება საიტზე;

8. ნებისმიერ ადამიანს შეეძლება საიტზე მისცეს ხმა;

9. მოცემულ პერიოდში, გუნდი, რომელმაც ყველაზე მეტი ხმა დააგროვა ბონუს დავალებაში, მიიღებს დამატებით ბონუს დავალების რაოდენობის ვარსკვლავს; 

10. ბონუს დავალების შესრულება შეიძლება არათანმიმდევრულად.  

ვებინარი 

ვებინარი – 40 წუთიანი ონლაინ შეხვედრაა. იგი გაიმართება საიტზე გუნდების კაბინეტებში.

ვებინარზე განხილული იქნება დავალების სწორი პასუხი. მოწვეული სტუმარი ისაუბრებს თემის მნიშვნელობაზე. გაიმართება კონკურსი.

მონაწილეებს საშუალება ექნებათ ვებინარის დროს დააგროვონ დამატებითი ვარსკვლავები:

1. გუნდის სრულად მონაწილეობა ვებინარში – 2 ვარსკვლავი;

2. აქტიურობა ვებინარის დროს (კითხვები, მსჯელობა) – 1 ვარსკვლავი.  

კონფერენცია 

ონლაინ კონფერენცია (გუნდის კაბინეტში) – 3 საათიანი ღონისძიებაა, რომელზეც ჯამდება თამაშის შუალედური და საბოლოო შედეგები, ვლინდება გამარჯვებულები და მოწვეული სტუმრები საუბრობენ მნიშვნელოვან თემებზე.

ასევე, კონფერენციის დროს მიმდინარეობს საგამოძიებო მიმართულებით  დისტანციური თამაში.

მონაწილეებს საშუალება ექნებათ კონფერენციის დროს დააგროვონ დამატებითი ვარსკვლავები:

1. გუნდის სრულად მონაწილეობა კონფერენციაში – 2 ვარსკვლავი;

2. აქტიურობა კონფერენციის დროს (კითხვები, მსჯელობა) – 1 ვარსკვლავი;

3.  შეჯიბრში გამარჯვების შემთხვევაში (ვარსკვლავების რაოდენობა სხვადასხვაა).  

სულ თამაშის განმავლობაში გაიმართება 2 ონლაინ კონფერენცია: შუალედური და შემაჯამებელი.  

ვარსკვლავი და წოდებები

ვარსკვლავები = წოდებებს!

lშუალედურ კონფერენციამდე მაქსიმალური ვარსკვლავების დამგროვებელი გუნდი იღებს უფროსი ლეიტენანტის წოდებას;

lშემაჯამებელ კონფერენციამდე მაქსიმალური ვარსკვლავების დამგროვებელი გუნდი იღებს პოლკოვნიკის წოდებას.

დანარჩენი წოდებები: უმცროსი სერჟანტი; სერჟანტი; უმცროსი ლეიტენანტი; ლეიტენანტი; კაპიტანი; ვიცე პოლკოვნიკი, ნაწილდება სხვა გუნდებზე.