“სამართალდამცავი 3”

                                                                                                                              წესები 

 ზოგადი წესები 

1.  თამაშში მონაწილეობს გუნდები;

1.1. გუნდი ყალიბდება თამაშის მონაწილეებისგან;

1.2. თამაშში  მონაწილეობის მსურველი  ვალდებულია გაიროს წინასწარი რეგისტრაცია, ჩარიცხოს თანხა და მოგვაწოდოს მისი გუნდის წევრების სახელი და გვარები. 

1.3. გუნდის კაბინეტში თითოეული მონაწილე დამოუკიდებლად არჩევს კითხვაზე პასუხს.

 2.  გუნდი შედგება მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 წევრისგან;

 3.  გუნდი ირჩევს სახელწოდებას;

 4.  გუნდი ირჩევს კაპიტანს; კაპიტნის მისი მოვალეობაა:

   ► დარეგისტრირდეს როგორც კაპიტანი და შექმნას გუნდის კაბინეტი; 

   ► დაამატოს გუნდის წევრები კაბინეტში;

   ► დაწეროს კაპიტნის პატაკები;

   ► განახორციელოს გუნდის შეკრებები;

5. გუნდის ყველა წევრი ვალდებულია პასუხები დროულად დააფიქსიროს კაბინეტში;

6. გუნდის დანიშნულებაა შეაგროვოს რაც შეიძლება მეტი ვარსკვლავი და მიაღწიოს მაღალ საპოლიციო წოდებას;

7. ერთი დავალების შესრულებისას სწორი პასუხის დაფიქსირების შემთხვევაში გუნდს შეუძლია, მიიღოს იმდენი ვარსკვლავი, რამდენი გუნდის წევრიც ფიქსირდება გუნდში;

8. დამატებითი ვარსკვლავების მიღება გუნდს შეუძლია ბონუს დავალების შესრულებით.  ბონუს დავალებები წარმოადგენენ ნებაყოფლობით შესასრულებელ, კრეატიულ დავალებებს, რომლებიც გუნდებისგან მოითხოვენ კომპლექსურ აქტივობებს. ბონუს დავალების შესრულებისას გუნდი იღებს დამატებით ვარსკვლავებს. 

9. თითოეული ბონუს დავალების შესრულება გუნდს შეუძლია მხოლოდ ერთხელ, გამონაკლისს წარმოადგენს  ბონუს დავალებები: “კაპიტნის პატაკი”, “სამართალდამცავის ანალიზი”, “მასწავლებლის ანგარიში”.

10. გუნდის წევრები ვალდებულები არიან მონაწილეობა მიიღონ ვებინარში, რომელიც გაიმართება  ყოველი დავალების შემდეგ. აგრეთვე, შუალედურ და შემაჯამებელ ონლაინ კონფერენციებში.

11. ყველა დავალებას შიდა წესები ახლავს, ამიტომ წაიკითხეთ დავალებები ყურადღებით. 

ძირითადი დავალება

ძირითადი დავალება შეიცავს თამაშის ძირითად თემას. ამ თამაშის თემაა: ბულინგი  

ძირითადი დავალება მოგდით გუნდის კაბინეტში;

თითოეული დავალების შესრულებისთვის გაქვთ 3 დღე;

ყველა ახალი დავალება ქვეყნდება 18:00 საათზე;

ყველა დავალება სრულდება დავალების მიღებიდან მესამე დღის 18:00 საათამდე;

დავალებას პასუხობს გუნდის ყველა წევრი ცალ-ცალკე (ინდივიდუალურად);

გუნდის ყველა წევრს, თითოეულ დავალებაში, გაქვთ თითო ვარსკვლავის მოპოვების საშუალება;

მოთამაშის სწორი პასუხი = 1 ვარსკვლავს გუნდის სასარგებლოდ;

მოთამაშის არასწორი პასუხი = 0; 

გუნდის ყველა წევრმა უნდა შეარჩიოთ და მონიშნოთ სავარაუდო სწორი პასუხი;

სასურველია გუნდმა შეავსოს არგუმენტის ველი და გასცეს პასუხი, თუ რატომ აირჩია აღნიშნული პასუხი.  

რეკომენდაცია:

ყურადღებით წაიკითხეთ არგუმენტის მნიშვნელობა. 

რეკომენდაცია: 

1. თავიდან ნახეთ ეპიზოდი;

2. გაეცანით ეპიზოდის მოცემულობას და კითხვას;

3. იმსჯელეთ გუნდში სწორი პასუხის ვარიანტებზე;

4. დაიხმარეთ წიგნი “კიბერდანაშაული”;  

5. გუნდის ყველა წევრმა ცალცალკე მონიშნეთ სავარაუდო სწორი პასუხი;

6. შეავსეთ არგუმენტის ველი;

7. ბოლოს დააჭირეთ ღილაკს “გაგზავნა”.  

რეკომენდაცია: 

გუნდის ყველა წევრი თანაბრად მონაწილეობთ გუნდისთვის ვარსკვლავების მოპოვებაში, ამიტომ მსჯელობის ნაწილს დიდი მნიშვნელობა აქვს:

1. არ იჩქაროთ პასუხის გაცემა;

2. შეიმუშავეთ მოქმედების სტრატეგია, განსაკუთრებით, თუ თქვენს გუნდში 5 –ზე ნაკლები წევრია; 

3. გაზარდეთ გუნდი 5– მდე, თუ მეტი ვარსკვლავის მოპოვება გსურთ;

4. დაამატეთ მასწავლებელი და სამართალდამცავი;

5. გაითვალისწინეთ, ეს გუნდური თამაშია! 

 ბონუს დავალება:

 

1. ბონუს დავალებების შესრულება უნდა მოახდინოთ თამაშის პერიოდის განმავლობაში, 3 ოქტომბრიდან   – 1 ნოემბრამდე.  

2. ბონუს დავალებები კეთდება ერთხელ, გარდა კაპიტნის პატაკის, მასწავლებლის ანგარიშის და სამართალდამცავი ანალიზისა,  რომელთა შევსება შესაძლებელია 7 დღეში ერთხელ. გაითვალისწინეთ, ისინი უნდა დაიწეროს ყოველ მეშვიდე დღეს. 

3.ბონუს დავალებებს ამოწმებს ქოუჩი. 

4.ყველა გუნდს ეყოლება ინდივიდუალური ქოუჩი. 

ბონუს დავალებები იყოფა ორ ნაწილად: 

 პირველი  ნაწილი შეადგენს ინდივიდუალურ  სამუშაოებს, რომელიც პიროვნული განვითარების ელემენტებს შეიცავს, ის ეხმარება მონაწილეებს კონკრეტული უნარების განვითარებაში.

5.. ბონუს დავალებების ანგარიში უნდა შეივსოს ბონუსის ველებში: 

6.. ანგარიშის გაგზავნიდან, ბონუსის შესაბამისი ვარსკვლავი შემოწმების შემდეგ, დაგერიცხებათ გუნდის ანგარიშზე:

7. ბონუს დავალებას მონაწილეებთან ერთად ინდივიდუალურად გაივლის ქოუჩი. 

 

 

 

ტრენინგი:  

ტრენინგი – 40 წუთიანი ონლაინ შეხვედრაა. იგი გაიმართება საიტზე გუნდების კაბინეტებში.

 

სულ თამაშის განმავლობაში გაიმართება 2 ტრენინგი:

10 ოტომბერს 18:00 საათზე. 

25 ოქტომბერს 18:00 საათზე

 

კონფერენცია 

ონლაინ კონფერენცია (გუნდის კაბინეტში) –  ღონისძიებაა, რომელზეც ჯამდება თამაშის  საბოლოო შედეგი, ვლინდება გამარჯვებულები.

ვარსკვლავი და წოდებები

ვარსკვლავები = წოდებებს!

შუალედურ კონფერენციამდე მაქსიმალური ვარსკვლავების დამგროვებელი გუნდი იღებს უფროსი ლეიტენანტის წოდებას;

შემაჯამებელ კონფერენციამდე მაქსიმალური ვარსკვლავების დამგროვებელი გუნდი იღებს პოლკოვნიკის წოდებას.

დანარჩენი წოდებები: უმცროსი სერჟანტი; სერჟანტი; უმცროსი ლეიტენანტი; ლეიტენანტი; კაპიტანი; ვიცე პოლკოვნიკი, ნაწილდება სხვა გუნდებზე.